Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KEMPENHAEGHE

Begripsbepaling

 Artikel 1 : Bestuursvergaderingen

Bestuursvergaderingen worden belegd:

 Artikel 2 : Doelstelling

Het doel van de vereniging is:

Artikel 3 : Activiteiten

Het bestuur van de vereniging tracht dit doel te bereiken door:

Artikel 4 : Wie kan lid worden van de PV

Van de vereniging kunnen lid zijn:

Artikel 5 : Aanvang lidmaatschap

 Aanmelden als lid van de Personeelsvereniging:

Artikel 6 : Beëindiging lidmaatschap

Zodra niet meer wordt voldaan aan het bepaalde in art. 4.

 Artikel 7 : Royement lidmaatschap

 Een lid kan geroyeeerd worden:

Een bestuurslid kan geroyeerd worden:

 Artikel 7: Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit 7 vertegenwoordigers van locatie Heeze en 2 vertegenwoordigers van locatie Oosterhout. Gezamenlijk bestaat het bestuur uit: voorzitter, 2e voorzitter, secretaris, 2e secretaris, penningmeester, 2e penningmeester, ledenadministrateur en algemene bestuursleden.

Het bestuur wordt gekozen uit en door leden voor een zittingsperiode van minimaal drie jaar. De bestuursleden verdelen onderling de functies, met uitzondering van voorzitter, die rechtstreeks uit de ledenvergadering wordt aangewezen.

Bestuursleden kunnen aftreden (maximaal 2 per jaar) volgens een door het bestuur vastgesteld schema van aftreden, doch zij zijn meteen herkiesbaar. Bij geen tegenkandidaten zijn ze automatisch herkozen. De voorzitter mag niet gelijktijdig aftreden met secretaris en/of penningmeester. Voor penningmeester en secretaris geldt hetzelfde. 

Artikel 8 : Contributie

De contributie bedraagt 3 euro per maand, ook voor vrijwilligers van Kempenhaeghe die lid zijn van de vereniging. Dit bedrag kan worden gewijzigd in de algemene ledenvergadering. Bij medewerkers die lid zijn van de PV op het moment van (vervroegde)pensionering loopt het lidmaatschap door; zij betalen echter geen contributie meer. 

Artikel 9 : Stemmen

Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken wordt mondeling gestemd. In alle gevallen wordt beslist bij meerderheid van stemmen. Bij een herstemming over personen is de kandidaat die het hoogste aantal stemmen heeft, gekozen. Bij staken van de stemmen beslist het lot. Op voorstel van de voorzitter worden door de ledenvergadering twee onpartijdige stemopnemers aangewezen. Geringe opkomst ontslaat de vereniging niet van de bevoegdheid om beslissingen te nemen. 

Artikel 10 : Bestuurszaken

Zowel door het bestuur als door de leden kunnen kandidaten worden gesteld voor een bestuurs­functie. De kandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren en is mogelijk tot aanvang van de vergadering. Het bestuur is bevoegd tot het vooraf plegen van overleg met de betrokken kandidaten.

De directie onderschrijft de doelstellingen van de vereniging en faciliteert de leden bij de vergadertijd: de bestuursvergaderingen worden gezien als werktijd.

Overige inspanningen ten behoeve van de vereniging vinden zoveel mogelijk buiten werktijd plaats.

Het bestuur wordt hiervoor gecompenseerd bij een jaarlijks uitstapje met bestuursleden en hun partner.

Gemaakte kosten ten behoeve van de vereniging bijv. reiskosten, worden door de vereniging vergoed conform tarieven die binnen Kempenhaeghe hiervoor gehanteerd worden.

Bij elke te organiseren activiteit wijst het bestuur twee organisatoren aan, die de activiteit organiseren, die tijdig bij de activiteit aanwezig zijn en die tijdens de activiteit aanspreekpunt zijn voor de deelnemers. Bij deze activiteit worden zij vrijgesteld van deelnamekosten. 

Artikel 11 : Algemene Ledenvergadering

Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een algemene ledenvergadering gehouden, waarin door het bestuur:

Artikel 12 : Extra vergadering

Het bestuur heeft het recht, zo vaak zij dat nodig acht, een ledenvergadering bijeen te roepen. Dit geschiedt in ieder geval wanneer 10% van de stemgerechtigde leden, onder opgaaf van redenen, zulks wensen. Wordt aan het laatste binnen 14 dagen niet voldaan, dan hebben deze leden het recht zelf een vergadering uit te schrijven. De besluiten in deze vergadering genomen, dragen een bindend karakter en worden aangenomen bij een meerderheid van stemmen. 

Artikel 13 : Het verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 

Artikel 14 : Wijzigen Huishoudelijk Reglement

Wijzigingen of aanvullingen van dit reglement kunnen alleen geschieden op een ledenvergadering, of op een voorstel van het bestuur in een jaarvergadering. Het besluit wordt genomen met meerderheid van stemmen. 

Artikel 15 : Jubilarissen

 Aan de leden van de vereniging worden bij de navolgende gebeurtenissen geldbedragen ter beschikking gesteld in de vorm van een attentie:

Bij overige gebeurtenissen (bijv. externe recepties) zal ad hoc de aard en prijs van de attentie worden bepaald in de bestuursvergadering.

Het bestuur zal ervoor zorg dragen dat de vereniging zoveel mogelijk vertegenwoordigd zal zijn bij bijzondere gelegenheden. 

Artikel 16

Het Huishoudelijk Reglement van de vereniging is digitaal in te zien via het DOS-systeem van Kempenhaeghe. 

Artikel 17

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in alle zaken haar betreffende. In gevallen waarin de wet, de statuten en dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist de voorzitter

Het bestuur van de Personeelsvereniging Kempenhaeghe